Právní informace

Provozovatel stránek

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.annazitko.cz a dalších stránek umístěných na doméně www.annazitko.cz (dále jen „Stránky“) je Ing. Anna Zítko, IČO: 14151570, se sídlem Martinice v Krkonoších 207, 51232 (dále jen „Provozovatel“ nebo „“).                       

Autorská práva

Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva ke Stránkám a k veškerému obsahu, který je umístěn na Stránkách, včetně textů, designu Stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na Stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání jednotlivých prvků obsažených na Stránkách. Je zakázáno jakékoli nezákonné kopírování či jiné užití obsahu umístěného na Stránkách bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

Informace pro spotřebitele

Vážení zákazníci, tímto si Vás v souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, dovoluji informovat, že v případě vzniku sporu mezi Vámi a mnou, který by se nám z jakéhokoli důvodu nepodařilo urovnat dohodou, máte právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Váš návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat zejména údaje o stranách sporu (tedy údaje o mně a o Vás), vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se domáháte. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že jste se pokusil/a spor se mnou vyřešit přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (zejména doklad o uzavření příslušné smlouvy, kopie naší vzájemné korespondence apod.). Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde.

Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde.

Vaši případnou stížnost či jiný podnět můžete podat České obchodní inspekci prostřednictvím on-line formuláře zde, anebo písemně na adresu příslušného inspektorátu České obchodní inspekce, kterou naleznete zde.

Orgánem dohledu je také příslušný živnostenský úřad.

Provozovatel není vázán kodexem chování.

Odkazy na jiné stránky

Pokud jsou na Stránkách uvedeny odkazy na jiné internetové stránky, jedná se o stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud uživatel navštíví takovou jinou internetovou stránku, měl by se mimo jiné seznámit s jejím zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah takových jiných internetových stránek a za postupy jejich provozovatelů.

Odpovědnost a právní režim

Provozovatel nenese odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací obsažených na Stránkách. Případná rizika plynoucí uživateli z používání Stránek či informací zde uvedených nese uživatel. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah Stránek bez předchozího upozornění.

Právní vztahy vznikající v souvislosti užíváním těchto Stránek se řídí českým právem. Případné soudní spory budou řešeny soudy České republiky.